AEmic: Ambities mogelijk maken
Home
Memorabel
Onderzoek
Projectmanagement
Advies
Contact
Disclaimer

Voorwaarden Disclaimer

Algemeen
Het algemene deel van deze website is eigendom van, en wordt beheerd door, AEmic, een onderneming die is gevestigd te Broekhem 128 te Valkenburg  in Nederland, info@aemic.nl, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14110181, BTW-nummer NL  159561814B01. Op deze website kan ik “AEmic”,  “bedrijf”, 'ik', 'mijn', “wij”of “ons” gebruiken wanneer ik verwijzen naar AEmic.
 
Geen garantie en disclaimer
AEmic  zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en accurate informatie te verschaffen, in de vorm van gegevens, aanbevelingen, diensten of overige informatie.
 
AEmic wijst hierbij uitdrukkelijk elke expliciete of stilzwijgende toezegging of garantie van de hand, van welke aard dan ook, met betrekking tot de juistheid, actualiteit, compleetheid en/of verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van (inclusief maar niet beperkt tot) enige op deze website aanwezige of via deze website verschafte informatie en/of enig op deze website beschreven of aangeprezen product, waaronder garanties met betrekking tot inbreuk op enig octrooi, copyright of andere rechten van derden.
 
Aansprakelijkheid
AEmic  is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel voortvloeiend uit de toegang, of het ontbreken van toegang, tot deze website, of van uw vertrouwen op de op deze website geboden informatie, inclusief maar niet beperkt tot virussen waarmee uw computerapparatuur, - software of gegevens kunnen worden besmet, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van AEmic  is ontstaan. AEmic  is tevens niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder (maar niet beperkt tot) schade als gevolg van geen of late aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en het verzenden van virussen.
 
Op deze website kunnen links of verwijzingen van of naar andere, externe websites staan. AEmic  wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites van de hand. AEmic  is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel voortvloeiend uit uw toegang tot, het ontbreken van toegang tot of het niet kunnen gebruiken van dergelijke sites en de daar verschafte informatie of uit uw gebruik van of vertrouwen op enige informatie die op dergelijke sites wordt verschaft. Links naar andere websites worden uitsluitend verschaft als service aan de gebruikers van deze website.
 
 
Overige informatie verschaft door de gebruiker
Het staat AEmic  vrij om alle informatie en/of gegevens die door u worden verschaft in dergelijke communicatie, waaronder ideeën, uitvindingen, concepten, technieken, software of kennis, te gebruiken of te kopiëren voor alle mogelijke doeleinden. Dergelijke doeleinden kunnen bestaan uit het bekendmaken van informatie aan derden en/of het ontwikkelen, produceren en/of op de markt brengen van goederen of diensten. AEmic  heeft geen enkele verplichting om vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot dergelijke gegevens. Hierbij vrijwaart u AEmic  tegen alle gerechtelijke stappen die worden genomen tegen AEmic, claims die worden ingediend tegen AEmic  en aansprakelijkheidstelling van AEmic  als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de gegevens waarmee een inbreuk op de (intellectuele eigendoms-)rechten van enige derde partij wordt gepleegd, of die op enige andere wijze onwettig is jegens een derde partij.
 
Producten en diensten
Alle door of namens AEmic  op deze website verschafte informatie met betrekking tot haar producten en diensten, in de vorm van gegevens of aanbevelingen of in enige ander vorm, wordt geacht betrouwbare informatie te zijn, maar AEmic  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing, de verwerking of het gebruik van deze informatie, producten of diensten, of de gevolgen daarvan. Op alle producten en diensten die worden verkocht door AEmic  zijn de algemene verkoopvoorwaarden van AEmic  van toepassing.
 
Intellectueel eigendom
Tenzij anders aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website en op alle informatie die op of via deze website wordt verschaft (via tekst, afbeeldingen of andere wijze) eigendom van AEmic. AEmic  geeft u hierbij toestemming om materiaal afkomstig van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële en informatieve doeleinden te tonen, op te slaan en te reproduceren, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
·         Niets van deze website mag voor commercieel gewin of voor politieke doeleinden worden gedistribueerd of verkocht;
·         Niets van deze website mag op welke manier dan ook worden gewijzigd;
·         De mededeling betreffende auteursrechten (“afkomstig van de website van AEmic”) moet op elke kopie of elk deel daarvan te worden vermeld, samen met de datum waarop de kopie is gemaakt.
Tenzij anders is aangegeven, zijn alle op deze website getoonde handelsmerken eigendom van of onder licentie verstrekt aan AEmic.
 
Niets op deze website mag zodanig worden uitgelegd als zou op enig handelsmerk of octrooi of op enig ander intellectueel eigendomsrecht van AEmic een licentie of recht verleend worden.
 
Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom en alle informatie die op of via deze website wordt verschaft, is schriftelijke toestemming van AEmic vereist. Misbruik van de inhoud van deze website is ten strengste verboden.
 
Toepasselijk recht, jurisdictie
Deze website is toegankelijk vanuit verschillende landen in de gehele wereld. Omdat de wetgeving van elk van deze landen kan verschillen van die van Nederland, geeft u door deze website te bezoeken te kennen dat u ermee instemt dat het Nederlands recht van toepassing zal zijn op alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van deze website of de via deze website verschafte informatie. U stemt er eveneens mee in dat u zich met betrekking tot zodanige zaken zult onderwerpen aan uitsluitend de in Nederland bevoegde rechter.
 
Scheidbaarheid
Als de gebruiksvoorwaarden van deze website geheel of deels ongeldig worden, blijven de partijen gebonden aan de overige nog geldige bepalingen. De partijen zullen de ongeldige delen vervangen door bepalingen die geldig zijn en waarvan de wettelijke gevolgen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het ongeldige deel, waarbij rekening wordt gehouden met de inhoud en het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden.
 
Copyright. Alle inhoud AEmic© 2008. 

AEmic  | info@aemic.nl